jump to navigation

บทนำ: เทคโนโลยีการตัดเฉือนด้วยความแม่นยำสูง August 31, 2009

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

pegasus

เทคโนโลยีการตัดเฉือนวัสดุที่เราคุ้นเคยเช่น กระบวนการกลึง เจาะ กัด ไส และเจียรไนด้วยเครื่องมือกลต่างๆ นั้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ ใช้กันมาหลายร้อยปี หากจะว่าไป ก็มีมาแต่ยุคหินที่มนุษย์เราสร้างเครื่องมือล่าสัตว์ด้วยหิน เครื่องมือกลเหล่านี้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสงครามครั้งใหญ่ๆ อาวุธ รถถัง ปืนใหญ่ ต่างๆ ต้องถูกผลิตออกมาให้ทันใช้งาน จึงเกิดการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านของเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ความเร็วและความแม่นยำของการตัดและกัดวัสดุจึงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
(more…)


Tags: , , , , ,

Related posts:

Import and export text file in Matlab August 30, 2009

Posted by viboon in : Matlab , add a comment

Import the numeric data which the delimitation is space into an array M.

1
M = load('input.txt')

Export the data to an ASCII text file.

1
save output.txt M -ASCII

or

1
dlmwrite('output.txt', M, 'delimiter', '\t', 'precision', 6)

By using the above code, a space character will be added in between the data by default. To use TAB instead, please add -tab into the command.


Tags: ,

Related posts:

Fun with logic in Matlab August 29, 2009

Posted by viboon in : Matlab , add a comment

Output by a given logical matrix

1
2
3
4
5
x = [1 2 3 4 5]; b = logical([1 0 1 0 0]); x(b)
 
ans =
 
   1   3

Output by a given condition

1
2
3
4
5
x = [1 2 3 4 5]; x(x >3)
 
ans =
 
   4   5

Primes in a matrix

1
2
3
4
5
isprime([1 2 3 4 5 6 7 8])
 
ans =
 
   0   1   1   0   1   0   1   0

Tags: ,

Related posts:

Sequence in Matlab August 29, 2009

Posted by viboon in : Matlab , add a comment

From 0 to 1 with step of 0.2

[0:0.2:1]
 
ans =
 
     0  0.2000  0.4000  0.6000  0.8000  1.0000

From 0 to 1 in 4 linear values

linspace(0,1,4)
 
ans =
 
     0  0.3333  0.6667  1.0000

From 0 to 1 in 4 logarithmic terms

logspace(0,1,4)
 
ans =
 
  1.0000  2.1544  4.6416  10.0000

Flip the matrix (left to right)

fliplr([1 2 3])
 
ans =
 
   3   2   1

Tags: ,

Related posts:

How many data can be written in a Petabyte? August 28, 2009

Posted by viboon in : Uncategorized , add a comment

Peta- is 1015
Petabyte = 1024 Terabyte (in the IT area, 1 Petabyte is known by 250 bytes)

Here are some simple comparisons that let you know how a lot of data will be in a petabyte harddrive.

1 GB = 7 minutes of HD-TV video
2 GB = 20 yards of books on a shelf
4.7 GB = size of a standard DVD-R

1 PB = 20 million four-drawer filing cabinets filled with text
1 PB = 13.3 years of HD-TV video
1.5 PB = size of the 10 billion photos on the Facebook
20 PB = the amount of data processed by Google PER DAY (this amazes me!)
20 PB = total hard drive space manufactured in 1995
50 PB = the entire written works of mankind from the beginning of recorded history IN ALL LANGUAGES


Tags: ,

Related posts:

มิติที่ 1½ Fractal กับมุมมองที่เกินกว่า 1 มิติมาอีกหน่อย August 28, 2009

Posted by viboon in : Mathematics , add a comment

fractal-art-alfred-laing-spiral-fantasy

ในชีวิตประจำวัน เรามักจะคุ้นเคยกับ มิติที่ 0 คือจุด มิติที่ 1 คือเส้น มิติที่ 2 คือพื้นที่ และ มิติที่ 3 คือความเป็นรูปทรง บางคนอาจรู้จักเพิ่มเติมว่า มิติที่ 4 คือเวลา มิติที่ 5 คือแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มิติที่ 6 คือมิติเวลาที่สอง มิติที่ 8 คือมิติ Octonions มิติที่ 10 คือมิติแห่ง String theory อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดในการรับรู้ของมนุษย์ เราไม่อาจรับรู้ได้ถึงมิติในอันดับสูงๆ เพียงแต่สามารถพิสูจน์ได้ผ่านคณิตศาสตร์

ว่าแต่ มิติที่ 1½ เป็นอย่างไร มิติที่ 1½ สามารถอธิบายได้ผ่าน Fractal geometry ซึ่งก็คือรูปแบบที่เรียงต่อกัน แต่ด้วยขนาดที่ต่างกันไปอย่างไม่รู้จบ นักคณิตศาสตร์ชื่อ Benoit Mandelbrot ได้อธิบายในหนังสือของเขา “The Fractal Geometry of Nature” ในปี 1982 ว่า ก้อนเมฆก็ใช่ว่าจะเป็นทรงกลม ภูเขาก็ใช่ว่าจะเป็นทรงกรวย ชายฝั่งทะเลก็ไม่ได้เป็นส่วนโค้งอย่างที่เห็น มิติที่แท้จริงที่ของสิ่งต่างๆ ไม่ได้ดูลงตัวเป็นค่าง่ายๆ อย่างที่เห็นกัน หากแต่มันช่างหยาบกร้านนัก
(more…)


Tags: ,

Related posts:

Herbert B. Voelcker ปรมาจารย์แห่งวิศวกรรมการผลิตสมัยใหม่ August 28, 2009

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

Voelcker

เบื้องหลังการพัฒนาด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในระบบการผลิตในปัจจุบัน รวมไปถึงศาสตร์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิต และเป็นรากฐานที่สำคัญในการต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตนั้น ได้รับการประดิษฐ์และคิดค้นโดยใคร และคงจะไม่ผิด ถ้าเราจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมการผลิต ผู้ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมการผลิตและ ผลงานการคิดค้นก็ถือเป็นหลักไมล์ที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน

John Parsons ผู้คิดค้นการควบคุมเชิงตัวเลข หรือ numerical control (NC) สำหรับ machine tools ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน Richard Morley ผู้ที่ทำให้โลกรู้จัก PLC ซึ่งเป็นการเปิดประตูที่สำคัญอีกบานสำหรับงานด้าน automation และที่ขาดไม่ได้คือ Joseph Engelberger บิดาแห่งวงการ robotics

นอกจากนี้ Eugene Merchant ปรมาจารย์แห่งวงการ machining ผู้วางรากฐานที่สำคัญสำหรับศาสตร์ด้านการตัดเฉือนวัสดุ และเป็นผู้พัฒนา mathematical model ที่สำคัญสำหรับงานตัดเฉือน Joseph Juran ปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมคุณภาพ James Bryan บิดาแห่ง precision engineering สมัยใหม่ และ David McMurtry ผู้ประดิษฐ์ CMM touch-trigger probes สำหรับงานวัดละเอียด

ในที่นี่ จะขอกล่าวถึง Herbert B. Voelcker ปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมการผลิตอีกคนที่มีเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจ
(more…)


Tags: ,

Related posts:

Great people who mechanical engineer should know August 27, 2009

Posted by viboon in : Science and engineering , add a comment

I may not need to describe what they contributed to the mechanical engineering fields eg. fluid mechanics, thermodynamics, heat/mass transfer.

Archimedes (287-212 BC)
Newton (1642-1727)
Leibniz (1646-1716)
Bernoulli (1667-1748)
Euler (1707-1783)
Navier (1785-1836)
Stokes (1819-1903)
Reynolds (1842-1912)
Prandtl (1875-1953)
Taylor (1886-1975)

Do Google or Wikipedia to find out more.


Tags: , ,

Related posts: