jump to navigation

30 years passed, can't imagine what will be in 2040 March 28, 2010

Posted by viboon in : Uncategorized , add a comment


Tags: , ,

Related posts:

Additional symbols for castings and forgings March 10, 2010

Posted by viboon in : Science and engineering , add a comment

According to ASME Y14.8M, these are new drawing symbols released in 2009 for dimensioning and tolerancing of castings, forgings and molded parts.

Ref: http://memagazine.asme.org/Articles/2010/march/Expanding_Standard.cfm


Tags: ,

Related posts:

Rapid "Bio" Prototyping อีกหนึ่งแขนงของ Additive Manufacturing March 6, 2010

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

เทคโนโลยีการผลิตแบบ Additive manufacturing มีบทบาทสำคัญมาขึ้นเรื่อยๆ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและความซับซ้อนมากขึ้นของทั้งฝั่งลูกค้าและผู้ผลิต

แนวคิดหนึ่งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาคือการสร้างอวัยวะต้นแบบโดยใช้แนวคิดของ Additive manufacturing หรือก็คือการผลิตอวัยวะทดแทนขึ้นมาใหม่ในลักษณะของ Rapid “Bio” Prototyping เพื่อตอบสนองในงานด้านสุขภาพและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะทดแทน เนื่องจากจำนวนของผู้บริจาคอวัยวะต่อผู้ที่รอรับบริจาคเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เครื่อง 3D Bio Printer นี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโดยบริษัท Organovo ใน San Diego ร่วมกับกลุ่มวิจัยต่างๆ ในการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น ในการผลิตผิวหนัง เนื้อเยื้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเลือดซึ่งสามารถนำไปใช้การผ่าตัด bypass ได้ ไปจนถึงการสร้างโครงข่ายของเส้นเลือดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำหรับอวัยวะที่ใหญ่ขึ้น เช่น ไต หัวใจ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
http://www.economist.com/science-technology/displaystory.cfm?story_id=15543683


Tags: , ,

Related posts: