jump to navigation

เทคโนโลยีการตัดเฉือนวัสดุ: เรขาคณิตของเครื่องมือตัด (2) August 27, 2010

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , trackback

Side และ End Relief Angles
มุมหลบ หรือ relief angles ที่ด้านข้างของเครื่องมือตัดมีจุดประสงค์เพื่อลดโอกาสในการแตกหักและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือตัด โดยทั่วไปมุมหลบควรมีขนาดที่มากเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัด อย่างไรก็ตาม หากใช้มุมหลบที่ใหญ่มากจนเกินไปจะทำให้คมตัดมีโอกาสที่จะแตกร้าวหรือแตกหักได้ง่าย หากมุมที่ใช้น้อยมากจนเกินไปก็จะทำให้เครื่องมือตัดเกิดการขัดสีบนผิวชิ้นงานทำให้เกิดความร้อนสูงบนเครื่องมือตัดซึ่งจะไปลดอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดลง

มุมหลบที่มีค่าน้อยๆ มักจะใช้ในกระบวนการตัดเฉือนวัสดุที่แข็งและมีความแข็งแรงมากๆ รวมไปถึงกระบวนการตัดที่มีอัตราการตัดเนื้อวัสดุสูงๆ หรือมีความไม่ต่อเนื่องของการตัดมากๆ การใช้มุมหลบที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นมักใช้สำหรับการตัดวัสดุอ่อนทั่วไป และในกระบวนการตัดเพื่อให้ได้ผิวสุดท้าย อย่าง semi-finish และ finish cutting

Lead Angle
มุมนำ หรือ Lead angle คือมุมที่ชุดจับเครื่องมือตัดถูกปรับตั้งทำมุมค่าหนึ่งๆ เพื่อความเหมาะสมในกระบวนการตัดในงานเฉพาะอย่าง มุมนำที่เป็นบวกจะนิยมใช้โดยทั่วไปซึ่งจะให้ผลที่สำคัญ 2 ประการคือ ให้เศษตัดที่มีขนาดเล็ก และ ป้องกันเม็ดมีดตัดในระหว่างกระบวนการตัด นอกจากนี้ความหนาของผิวงานที่จะถูกตัด หรือ undeformed chip thickness จะลดลงเมื่อเลือกใช้มุมนำที่เป็นบวก โดยมุมนำที่นิยมใช้จะมีค่าอยู่ในช่วง 10, 15, 30 และ 45 องศา แตกต่างไปตามลักษณะงาน

มุมนำที่เป็นบวกยังช่วยลดแรงตัดที่อยู่ในทิศทางของการป้อน หรือ longitudinal force อีกด้วย แต่จะไปเพิ่มแรงตัดที่อยู่ในแนวรัศมีแทน เนื่องจากแรงที่เกิดจากการตัดมักจะพิจารณาในทิศทางตั้งฉากกับคมตัด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาได้หากชิ้นงานไม่ได้รับการจับยึดที่มั่นคงพอโดยเฉพาะที่ปลายอีกด้านของชิ้นงานควรใช้ tail stock center ในการยึดชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนหรือโค้งงอหนีศูนย์ในระหว่างการตัด นอกจากนี้ มุมนำที่มีค่ามากๆ มีโอกาสเกิดปัญหา chatter เนื่องจากผิวสัมผัสของมีดตัดกับชิ้นงานที่มากขึ้น chatter นี้เกิดจากการบิดหรือเปลี่ยนรูปของเครื่องมือตัดหรือชิ้นงานอันเนื่องมาจากผิวสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้น

ในทางกลับกัน มุมนำที่เป็นบวกมากๆ จะช่วยป้องกันเครื่องมือตัดในระหว่างการตัดและยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของมือตัดอีกด้วย เนื่องจากแรงที่เกิดจากการตัดจะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นแทนที่จะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างในกรณีของการที่ไม่ใช้มุมนำซึ่งทำให้คมตัดเกิด shock load ในทันทีเมื่อคมตัดสัมผัสผิวงาน ส่งผลในอายุการใช้งานสั้นลง การใช้มุมนำที่เป็นบวกนี้ยังช่วยลดการสึกหรอของคมตัดและยังส่งผลในเรื่องของความสามารถในการถ่ายเทความร้อนออกจากคมตัดและชิ้นงานได้ดีอีกด้วยเนื่องจากผิวสัมผัสระหว่างเครื่องมือตัดและชิ้นงานที่มากนั่นเอง

มุมนำที่เป็น 0 หรือเป็นลบ นั้นก้มีข้อดีอยู่บ้าง โดยมุมนำที่เป็น 0 จะลดหน้าสัมผัสของคมตัดลง ซึ่งทำให้ลดโอกาสในการเกิด chatter และแรงตัดในทิศทางการป้อนลง มักเลือกใช้เมื่อชิ้นงานไม่ได้รับการยึดจับมากอย่างในกรณีของการใช้มุมนำที่เป็นบวก มุมนำที่เป็นลบนั้นจะนิยมใช้เมื่อต้องการตัดชิ้นงานที่ต้องการให้เกิดเป็นมุมหรือเหมาะกับงานปาดผิวหน้า หรือ facing แรงที่เกิดจากการตัดจะพยายามดึงตัวเม็ดมีดตัดให้หลุดออกจากที่จับยึดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ในระหว่างการตัด ดังนั้นมุมนำแบบที่เป็นลบควรใช้ในงานที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

รูปประกอบจาก: http://www.tools-n-gizmos.com/info/Lead_Angle.html


Tags: ,

Related posts:

Comments»

no comments yet - be the first?


*