jump to navigation

การใช้ของเหลวช่วยในกระบวนการตัดด้วยเลเซอร์ September 12, 2012

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล (2012) การใช้ของเหลวช่วยในกระบวนการตัดด้วยเลเซอร์ (ตอนที่ 1), วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, April-May 2012, Vol.39 No.222, 86-88.


Tags: , , , ,

Related posts: