jump to navigation

ช็อกโกแลต กับแง่มุมทางวิศวกรรม July 27, 2011

Posted by viboon in : Manufacturing technologies, Science and engineering , add a comment

ในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค มิติของรสชาติ สัมผัส ต้องถูกออกแบบมาให้ลงตัวและให้ผลตามระยะเวลาและสภาวะที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ช็อกโกแลต ต้องให้ได้รสชาติเมื่อกัดและอมอยู่ในปากภายใต้อุณหภูมิร่างกายและค่อยๆ ปลดปล่อยรสชาติออกมา ไม่ละลายเร็วจนเกินไปจนไม่ได้เนื้อสัมผัส และต้องไม่แข็งคงรูปจนเกินไปจนทำให้ไม่ได้รสชาติของช็อกโกแลต
(more…)


Tags: , , , ,

Related posts: